Privacy verklaring

Algemene privacyverklaring Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Nijlen vzw


De Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Nijlen vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy.


In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Nijlen vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Nijlen vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:


Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Nijlen vzw

Goorstraat 46

2560 Nijlen

info@harmonienijlen.be

Tel: 0494 04 00 65


Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?


Uw persoonsgegevens worden door Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Nijlen vzw verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:


 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Nijlen vzw;
 • het aankondigen van activiteiten;
 • het versturen van uitnodigingen voor concerten;
 • het bekomen van subsidiëring door de overheid;
 • uw verzekering tijdens onze activiteiten in orde te brengen.


Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, opslagen, verzamelen en verwerken:


 • persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail;
 • persoonlijke kenmerken (enkel voor muzikanten): geboortedatum, beroep, instrument, startdatum;
 • beeldmateriaal: foto’s en filmfragmenten van tijdens onze activiteiten.


We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:


 • het verzorgen van uw verzekering (muzikanten en werkende leden);
 • aanvraag subsidies;
 • aanvraag medailles (muzikanten).


Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.


Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.


Minderjarigen


Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijn


Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Nijlen vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan 1 jaar na einde lidmaatschap.


Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:


 • alle personen die namens Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Nijlen vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • we hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • we testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • enkel onze bestuursleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
 • onze bestuursleden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;


Uw rechten omtrent uw gegevens


U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.


Tevens kunt u bezwaar verzet maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers.


Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.


Wijziging privacy statement


Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Nijlen vzw kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 25 mei 2018.

Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een email als u deze wilt raadplegen.Vriendelijke groeten

Het bestuur van Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Nijlen vzw